Sylvio Petipermon

Entrepreneur.

photo

Work
Temsys Group

Education
Autodidacte