Sylvio Petipermon

Entrepreneur.

photo 2023

Work
Temsys Group

Education
Autodidacte